Getuienis en diens

Hand. 1:8: “Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.

Getuienis en diens

Met die Gemeente se visie: God se verskil, haak die Getuienisbediening daarby aan deur onderstaande reglement

Rol:
Sending en Evangelisasie
Doel:
Om die aksies na buite vir die gemeente te stimuleer, ondersteun en befonds sodat Jesus se GROOT opdrag al meer gestalte kry.
Aktiwiteite:
Bewusmaking, betrokkenheid, ondersteuning en uitreik wat ook in Arbeidsbediening, Woensdaggebedsgroep, Plaasbediening en Vervolgde Kerk beslag vind.

Getuienis en Diens

VISIE

Ons Visie is die vervulling van Jesus Christus se profesie: “En hierdie evangelie van die Koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies die getuienis kan hoor. Eers dan sal die einde kom.” (Mat. 24:14)

MISSIE

Ons missie is en bly steeds Jesus Christus se Groot Opdrag: “Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels.” (Mat. 28:19a, vgl ook Mark. 16:15)

TOERUSTING EN GETUIENISVELD

Ons toerusting en getuienisveld vind ons in Jesus Christus se belofte: “Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.” (Hand. 1:8)

GEBEDSVERANTWOORDELIKHEID

Ons gebedsverantwoordelikheid word aan ons opgedra in Jesus Christus se opdrag: “Die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir Sy oes.” (Mat. 9:37b-38)

TOEPASSING VAN BOGENOEMDE OP DIE N.G. KERK STILBAAI

Die bestaansrede van die gemeente is Jesus Christus se Groot Opdrag.

Elke gemeentelike aksie (hetsy dié van die Kerkraad, die onderskeie bedieninge en kleingroepe of individuele gelowiges) moet gefokus wees op en ‘n bydrae lewer tot die uitvoering van Jesus Christus se Groot Opdrag.

Die gemeente se getuienisveld kan soos volg omskryf word:

“Jerusalem”: Plaaslik, d.w.s. Stilbaai, Jongensfontein, Melkhoutfontein en Plase.
“Judea”: Die res van Suid-Afrika en veral dié velde waar die Kommissie vir Getuienisaksie (Wes- en Suid-Kaapland) werksaam is, nl. die Kaapse Skiereiland en Msinga en Makhathini in KwaZulu-Natal.
“Samaria”: Die res van Afrika en weereens veral dié velde waar die KGA werksaam is, nl. Malawi, Zimbabwe en Mosambiek.
“Die Uithoeke van die wêreld”: Die res van die wêreld.

Die gemeente se getuienisaksie binne bogenoemde getuienisvelde moet aan die hand van ‘n oorwoë sendingstrategie geskied. Prioriteite vir finansiële ondersteuning, gebasseer op ‘n eweredige toewysing van finansiële middele aan die verskillende sendingvelde en met inagneming van die dringendste behoeftes, moet ná oorlegpleging met die KGA bepaal word.

Gelowiges moet deurlopend geaktiveer word (o.a. deur middel van gereelde inligting en terugvoer i.v.m. gemeentelike getuienisaksies), om met ‘n gesindheid van dankbaarheid en aanvaarding van elkeen se sendingroeping, addisionele offergawes ter ondersteuning van gemeentelike sendingaksies te maak.

Alle gemeentelike getuienisaksies moet voorafgegaan en deurlopend ondersteun word deur ‘n gekoördineerde gebedsaksie in die gemeente.

KERKORDE, ARTIKEL 53 EN BEPALING53, SOOS TOEGEPAS OP DIE N.G. KERK STILBAAI

DEFINISIE

Sending is die heilshandeling van die Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees met die wêreld, waardeur Hy uit die hele menslike geslag vir Hom ‘n gemeente deur Sy Woord en Gees vergader.

Waar sending die heilshandeling van God is, vergader Hy daardeur vir Hom een gemeente uit alle nasies en gebruik Hy dié een gemeente om:

Sy Woord aan die gevalle wêreld te laat verkondig;
Die gemeenskap van die heiliges uit alle nasies tot stand te bring en
Diens aan die wêreld in nood te laat lewer.

Hierdie diens behels onder andere ook:

Dat Hy Sy opdrag om die skepping te bewaar en te bewerk sigbaar tot uitdrukking laat kom en
Dat Sy geregtigheid aan die samelewing en wêreld verkondig word.

Sending is die gerigtheid van die kerk na buite. Dit is die arbeid aan nie-gekerstendes en mense wat buite kerkverband geraak het.

Sending is die roeping van elke lidmaat asook van die plaaslike Kerkraad. Waar die omvang en ander omstandighede van die werk dit vereis, word dit in kerkverband van ring en sinode onderneem.

Die hele gemeente het die onvervreembare roeping en verantwoordelikheid tot sending deur die bediening van die besondere ampte en die algemene amp. Daarom mag dit nie oorgelaat word aan die inisiatief van enkele entoesiaste nie.

Die Kerkraad het die opdrag om ter wille van die goeie orde in die leiding en aktivering t.o.v. sending die inisiatief te neem. Hierdie roeping is onvervreembaar en onoordraagbaar en mag nie verwaarloos word nie.

Waar binne een geografiese gebied meer as een kerkverband van die familie van die N.G. Kerke bestaan, word sendingwerk in oorleg met mekaar gedoen.

DOELSTELLINGS

Die getuienistaak van die kerk het ten doel om die heerskappy van Jesus Christus in die kerk en samelewing te verkondig en effektief uit te leef. Om dit te verwesenlik word die volgende doelstellings nagestreef:

Om die gemeente op te bou en die gelowiges toe te rus vir hul dienswerk in die gemeente en in die wêreld, as getuies vir Jesus Christus met die oog op die uitbou van die Koninkryk van God en van Sy geregtigheid;

Om uit te reik na alle mense, bv. die kerkvervreemdes, dié wat buite kerkverband geraak het, die nie-gekerstendes en die noodlydendes;
Om aan almal die evangelie van redding en heil deur woord en daad te bring;

Om mense op te roep tot geloof in Jesus Christus, toetrede tot Sy kerk en betrokkenheid in Sy Koninkryk;

Om saam met gemeentes van die Verenigende Gereformeerde Kerk en die Reformed Church in Africa, te werk ter verwesenliking van bostaande doelstellings in wedersydse opbou van mekaar, en in die uitbou van die gemeenskap van die gelowiges binne die een liggaam van Jesus Christus, ten einde só instrumente te wees in die hand van God in die uitvoering van Sy heilswerk op aarde en Om op ekumeniese vlak saam te werk met ander kerke en instansies.

TAAK

Die taak van die Bediening vir Getuienis en Diens is om:

  • Die bostaande doelstellings te bevorder;
  • Die opdragte van die Kerkraad uit te voer;
  • Die nodige leiding aan die Kerkraad en lidmate te gee t.o.v. die strategie vir die uitvoering van hul getuienistaak in die wêreld;
  • Sorg te dra vir navorsing, beplanning, inligting en voorligting oor die getuienistaak van die gemeente;
  • Die gemeentelike getuienisbegroting voor te berei vir voorlegging aan die Kerkraad;
  • Aan die Kerkraad en die gemeente verslag te doen van Sy werksaamhede;
  • Reëlings te tref vir die uitvoering van Sy werksaamhede en Voornemende sendelinge en sendingwerkkragte uit die boesem van die gemeente te keur, toe te rus en pastoraal te begelei.