Diensverhoudinge

Profete – Priesters – Konings

Diensverhoudinge

Om sake rakende werksverhoudinge, dienskontrakte, vergoeding, voordele en rekorts te kontroleer sodat dienslewering van betaalde amptenare vlot verloop.

Rol:
Personeelbestuur
Doel:
Om sake rakende werksverhoudinge, dienskontrakte, vergoeding, voordele en rekorts te kontroleer sodat dienslewering van betaalde amptenare vlot verloop.
Aktiwiteite:
Hersiening van voordele en vergoeding, fasilitering van prosesse.

Diensverhoudinge

Dit is ‘n administratiewe bediening en behels dus meestal roetine-sake soos in “Doel” hierbo beskryf. By geleentheid raak lede ook by meer intense prosesse en aktiwiteite betrokke, soos bv. die werwing en aanstelling van personeel en by hantering van konflik, dissiplinêre ingryping ens. Klankbord wees, advisering, raadgewing en selfs fasilitering met betrekking tot kwessies en sake wyer as net die kantoorbestel, word ook ervaar. Die bediening sluit verteenwoordigers van personeel en leraars in. Kennis / ervaring van menslike hulpbronne en/of algemene bestuurspraktyk kom hier tereg.