Belydenis van geloof

Bediening vir Jeug en Gesinne

Belydenis van geloof

Alle dooplidmate wat Belydenis van Geloof wil aflê, moet aansoek doen by die Bediening vir Jeug om by die twee jaar skolingsprogram in te skakel.

Belydenis van geloof

Hierdie skolingsprogram word elke Sondag van die kwartaal aangebied. Wanneer die twee jaar verby is en u is gereed om Belydenis van Geloof af te lê, kan u ‘n brief skryf aan die Kerkraad, waarin u aansoek doen om Belydenis af te lê, asook die redes hiervoor.

‘n Kamp word een maal per jaar aangebied vir Finalejaarstudente, waar persoonlike onderhoude gevoer word.

Die Belydenis Aflegging vind plaas op ‘n Sondagoggend wat vooruitbepaal word.