Gemeente Struktuur

Ons is God se Verskil.

Gemeente Struktuur

Die groot gebod
Die groot opdrag
Die groot belofte

Ons as Kerkraad, tesame met die Wyksleiers en ander Kleingroep-leiers, soos per Kerkorde Artikels 16 en 17 bepaal, is op geestelike onderskeiding, leiding, bestuur, toesig, versorging en praktiese dienswerk gerig.

Gebod
Opdrag

Belofte

Dit omvat ons roeping in terme van:

die groot gebod: Matt. 22:37 – 39, Luk. 10:27, Mark. 12:30 – 31;
die groot opdrag: Matt. 28:19 – 20, Mark. 16:15, Luk. 24:47 – 48, Joh. 20:21;
die groot belofte: Hand. 1:8.

Volgens Artikel 55 van die Kerkorde is dit in wese op elke volgeling van Christus en lidmaat van die gemeente van toepassing.

Elkeen onderneem om passievol ons missie, visie en ons waardes uit te leef om God se verskil vir die wêreld te wees.

PLIGTE EN VERANTWOORDELIKHEDE:

Streeksouderling (Artikel 16)

 • Dien op die Kerkraad.
 • Bediening gerig op geestelike onderskeiding, leiding, versorging, bestuur en toesig.
 • Woon opleidingsessies gereeld by.
 • Is die leier van die streek.
 • Werk nóu saam met die Streeksdiaken.
 • Is verantwoordelik dat elke wyk in die streek ‘n opgeleide wyksleier het.
 • Hou ten minste een maal per kwartaal ‘n inligtingsvergadering.
 • Gee Kerkraadsbesluite op gereelde basis aan Wyksleiers deur.
 • Is verantwoordelik vir geestelike versorging en opleiding van Wyksleiers.
 • Besoek lidmate wat besoek verlang, saam met Wyksleier.
 • Hanteer sterfgevalle, siekte toestande en trauma gevalle van lidmate van die Streek in samewerking met die Wyksleier en dra sorg dat dit aangemeld word by die Kerkkantoor en ’n leraar. Behou kontak tot die saak bevredigend hanteer is.
 • Werk saam met die leraars.

Streeksdiaken (Artikel 17)

 • Dien op die Kerkraad.
 • Bediening gerig op praktiese dienswerk in die Streek.
 • Werk nóu saam met die Streeksouderling.
 • Woon opleidingsessies gereeld by.

Wyksleiers

 • As praktiese dienswerker op voetsoolvlak in die wyk, is die Wyksleier die “oë”, “ore” en “hande” van die Streeksouderling en Streeksdiaken en werk dus nóu saam met die Streeksouderling en Streeksdiaken.
 • Woon opleiding- en Streekinligtingsessies gereeld by en dra inligting, soos verkry, aan lidmate van die wyk oor.
 • Besoek/kontak elke lidmaat van die wyk telefonies op ’n gereelde basis of soos die lidmaat verkies.
 • Identifiseer behoeftes op geestelike-, maatskaplike– en/of sosiale vlak.
 • Hou die Streeksleier deurgaans op hoogte en besluit saam wie die Leraar en die Kerkkantoor sal inlig, waar nodig.
 • Ontmoet/besoek nuwe intrekkers, vul ’n nuwe intrekkersvorm saam met die nuwe intrekkers in en sorg dat die vorm by die kerkkantoor ingehandig word. Reël ook vir inskakeling by kleingroepe, indien hulle dit verlang.
 • Versprei die Kerkalmanak en enige ander uitdeelstukke of kommunikasiedokumente in die wyk en/of groep.
 • Gebruik die kerkalmanak om die gemeente se visie, missie, waardes en roluitklarings met die nuwe intrekkers deur te werk.
 • Dra lidmate se versoeke op en/of aanmerkings aan die Streeksleiers oor, indien nodig.

Voorsitters van Bedieninge

 • Dien op die Kerkraad.
 • Vergader soos nodig met die lede van die bediening, maar ten minste een maal per kwartaal.
 • Voorsitters sorg dat ’n Agenda vóór ’n bedieningsvergadering opgestel en aan lede gesirkuleer word en wys ’n persoon aan wat die notule van die vergadering byhou.
 • Na afloop van die vergadering word die notule van die vergadering aan die Kerkkantoor gestuur met aanbevelings wat voor die Kerkraad moet dien.
 • Die laaste bedieningsvergadering moet ongeveer 14 dae vóór ’n Kerkraadsvergadering gehou word, sodat die Agenda van die Kerkraadsvergadering gefinaliseer kan word.
 • Voorsitters stel in samewerking met hul bediening, aan die begin van die jaar, ’n begroting vir hulle betrokke bediening op. Die begroting word dan aan die Kerkkantoor deurgegee vir opname in die Begrotingsdokument.
 • Voorsitters woon die begrotingsvergadering van die gemeente by en verdedig hul begroting vir goedkeuring.
 • Voorsitters teken alle uitgawes binne hulle begroting wat deur die bediening aangegaan word, af. Goedkeuring kan elektronies aan die Kerkkantoor gegee word, indien dit nie moontlik is om die faktuur by die Kerkkantoor af te teken nie.
 • Voorsitters vra, in samewerking met die Kerkkantoor, kwotasies aan vir werk wat gedoen moet word. (Uitgawes bo R5 000.00 moet vergesel word van 2 kwotasies.)
 • Voorsitters dien vir ’n periode van 2 jaar en is herkiesbaar vir ’n verdere termyn van 2 jaar.
 • Voorsitters kan kundiges identifiseer wat genader kan word om lid van die bediening te word.

Voorsitters van ander Kleingroepe

 • Al die voorsitters / koördineerders van ander kleingroepe soos omgee-, Bybelstudie-, Gebeds-, Sel– en Belangegroepe van ons gemeente, resorteer ook oorkoepelend onder die verantwoordelikheid van die Bediening vir Holistiese Kleingroepe van ons gemeente.
 • Versoeke/mededelings wat sodanige groepe onder die aandag van die Kerkraad wil bring of met die Kerkraad wil bespreek, kan deur die Voorsitter van die Bediening vir Holistiese Kleingroepe, ’n Streeksleier of ’n Leraar gedoen word.