Holistiese Kleingroepe

“Matt 18:20: “… want waar twee of meer in my Naam saam is, daar is Ek by hulle.”

Kleingroepbediening

Jesus was sélf die stigter en argitek van Kleingroepe.

Ons as Kerkraad, tesame met die Wyksleiers en ander Kleingroep-leiers, soos per Kerkorde Artikels 16 en 17 bepaal, is op geestelike onderskeiding, leiding, bestuur, toesig, versorging en praktiese dienswerk gerig.

Kleingroepbediening

Dit omvat ons roeping in terme van:

die groot gebod: “Hy het vir hom gesê: “Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste van die eerste gebod.””

Matt. 22:37-39:
Luk. 10:27,
Mark. 12:30 – 31;

die groot opdrag: “Gaan dan en maak dissipels van al die nasies, deur hulle te doop in die Naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees, en hulle te  leer om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En kyk, Ek is met julle al die dae, tot aan die voleinding van die tyd.”

Matt. 28:19 – 20,
Mark. 16:15,
Luk. 24:47 – 48,
Joh. 20:21;

die groot belofte: “Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria, en tot aan die einde van die aarde.” Hand. 1:8.

Volgens Artikel 55 van die Kerkorde is dit in wese op elke volgeling van Christus en lidmaat van die gemeente van toepassing.

Elkeen onderneem om passievol ons missie, visie en ons waardes uit te leef om God se verskil vir die wêreld te wees.

PLIGTE EN VERANTWOORDELIKHEDE:

Streeksouderling (Artikel 16)

 • Dien op die Kerkraad.
 • Bediening gerig op geestelike onderskeiding, leiding, versorging, bestuur en toesig.
 • Woon opleidingsessies gereeld by.
 • Is die leier van die streek.
 • Werk nóu saam met die Streeksdiaken.
 • Is verantwoordelik dat elke wyk in die streek ’n opgeleide Wyks-leier het.
 • Hou ten minste een maal per kwartaal ’n inligtingsvergadering.
 • Gee Kerkraadsbesluite op gereelde basis aan Wyksleiers deur.
 • Is verantwoordelik vir geestelike versorging en opleiding van Wyksleiers.
 • Besoek lidmate wat besoek verlang, saam met Wyksleier.
 • Hanteer sterfgevalle, siekte toestande en trauma gevalle van lidmate van die streek in samewerking met die Wyksleier en dra sorg dat dit aangemeld word by die kerkkantoor en ’n leraar. Behou kontak tot die saak bevredigend hanteer is.
 • Werk saam met die leraars.

Streeksdiaken (Artikel 17)

 • Dien op die Kerkraad.
 • Bediening gerig op praktiese dienswerk in die streek.
 • Werk nóu saam met die Streeksouderling.
 • Woon opleidingsessies gereeld by.
 • Werk saam met Streeksouderling om Wyksleiers te identifiseer waar wyke vakant raak en sorg dat nuwe leier opleiding ontvang voordat hul met dienswerk begin.
 • Help Streeksouderling met reël van kwartaallikse inligtingsvergadering.

Wyksleiers

 • As praktiese dienswerker op voetsoolvlak in die wyk, is die Wyksleier die “oë, ore en hande” van die Streeksouderling en Streeksdiaken en werk dus nóu saam met die Streeksouderling en Streeksdiaken.
 • Woon opleiding- en streekinligtingsessies gereeld by en dra inligting, soos verkry, aan lidmate van die wyk oor.
 • Besoek/kontak elke lidmaat van die wyk telefonies op ’n gereelde basis of soos die lidmaat verkies.
 • Identifiseer behoeftes op geestelike-, maatskaplike– en/of sosiale vlak.
 • Hou die Streeksleier deurgaans op hoogte en besluit saam wie die leraar en die kerkkantoor sal inlig, waar nodig.
 • Ontmoet/besoek nuwe intrekkers, vul ’n nuwe intrekkersvorm saam met die nuwe intrekkers in en sorg dat die vorm by die kerkkantoor ingehandig word. Reël ook vir inskakeling by kleingroepe, indien hulle dit verlang.
 • Versprei die Kerkalmanak en enige ander uitdeelstukke of kommunikasiedokumente in die wyk en/of groep.
 • Gebruik die kerkalmanak om die gemeente se visie, missie, waardes en roluitklarings met die nuwe intrekkers deur te werk.
 • Dra lidmate se versoeke op en/of aanmerkings aan die Streeksouderling en Streeksdiaken oor, indien nodig.

Voorsitters van bedieninge

 • Dien op die Kerkraad.
 • Vergader soos nodig met die lede van die bediening, maar ten minste een maal per kwartaal.
 • Voorsitters sorg dat ’n agenda vóór ’n bedieningsvergadering opgestel en aan lede gesirkuleer word en wys ’n persoon aan wat die notule van die vergadering byhou.
 • Na afloop van die vergadering word die notule van die vergadering aan die kerkkantoor gestuur met aanbevelings wat voor die Kerkraad moet dien.
 • Die laaste bedieningsvergadering moet ongeveer 14 dae vóór ’n Kerkraadsvergadering gehou word, sodat die agenda van die Kerkraadsvergadering gefinaliseer kan word.
 • Voorsitters stel in samewerking met hul bediening, aan die begin van die jaar, ’n begroting vir hulle betrokke bediening op. Die begroting word dan aan die kerkkantoor deurgegee vir opname in die begrotingsdokument.
 • Voorsitters woon die begrotingsvergadering van die gemeente by en verduidelik en/of verdedig hul begroting vir goedkeuring.
 • Voorsitters teken alle uitgawes binne hulle begroting wat deur die bediening aangegaan word, af. Goedkeuring kan elektronies aan die kerkkantoor gegee word, indien dit nie moontlik is om die faktuur by die kerkkantoor af te teken nie.
 • Voorsitters vra, in samewerking met die kerkkantoor, kwotasies aan vir werk wat gedoen moet word. (Uitgawes bo R5 000 moet vergesel word van 2 kwotasies.)
 • Voorsitters dien vir ’n periode van 2 jaar en is herkiesbaar vir ’n verdere termyn van 2 jaar.
 • Voorsitters kan kundiges identifiseer wat genader kan word om lid van die bediening te word.

Voorsitters van ander kleingroepe

 • Al die voorsitters / koördineerders van ander kleingroepe soos omgee-, bybelstudie-, gebeds-, sel– en belangegroepe van ons gemeente, resorteer ook oorkoepelend onder die verantwoordelikheid van die Bediening vir Holistiese Kleingroepe van ons gemeente
 • Versoeke/mededelings wat sodanige groepe onder die aandag van die Kerkraad wil bring of met die Kerkraad wil bespreek, kan deur die voorsitter van die Bediening vir Holistiese Kleingroepe, ’n Streeksleier of ’n leraar gedoen word.

Oor Kerkraadsvergaderings

U verkiesing as kerkraadslid is deel van die pad wat God met u as Sy kind wil loop, daarom moet dit gesien word as ‘n voorreg eerder as nog ‘n taak. Beskou dus hierdie roeping as ‘n geleentheid, deur niks te doen wat die beeld van die liggaam van Christus na buite skaad nie. Laat ons te alle tye so optree dat die beeld van God in ons lewens sigbaar is. Dit bereik ons alleen wanneer ons in harmonie en eensgesindheid saamwerk vir die groter doel waarvoor ons geroep is. Daarom moet ons mekaar in liefde en verdraagsaamheid ondersteun en bemoedig, as deel van God se opdrag aan ons.

Uit hoofde van die Kerkraad se belangrike funksie as deel van gemeente bestuur en besluitneming, kan die belangrikheid van
kerkraadslede se teenwoordigheid by ’n Kerkraadsvergadering nie oorbeklemtoon word nie. Indien u nie ‘n vergadering kan bywoon nie, is dit belangrik dat u tydig verskoning vir afwesigheid aanbied.

Vir die gladde verloop van die vergadering en om u in staat te stel om sinvolle insette te lewer, is dit van groot belang dat u die agenda, wat op die Vrydag vóór die vergadering beskikbaar gestel sal word, deeglik bestudeer. Indien iets op die agenda verskyn waaroor u meer inligting verlang, is u baie welkom om by die kerkkantoor of die betrokke bediening voorsitter navraag te doen.

Indien u enige saak op die agenda wil plaas, is dit vir doeleindes van voorbereiding en administrasie, baie belangrik dat u daarvan tydig kennis gee om die personeel in staat te stel om enige voorbereiding daarvoor betyds vir publikasie van die agenda, af te handel.