Aanbidding

Jud. 1:20: “…maar julle, geliefdes,moet julleself opbou in jul allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid.

Aanbidding

Die Bediening vir Aanbidding se primêre doel is om alle eredienste organisatories vlot te laat verloop.

Rol:
Erediensorganisering
Doel:
Om prediking, musiekbegeleiding, media en skedulering te fasiliteer sodat ordelike, soortige eredienste plaasvind.
Aktiwiteite:
Skedulering, organisering en preekrooster

Aanbidding

Die Bediening vir Aanbidding se primêre doel is om alle eredienste organisatories vlot te laat verloop. Dit vind plaas deur die koördinering van verskeie aspekte wat tydens die erediens as “outomaties” deur gemeentelede belewe en verwag word. Hierdie aspekte sluit media, musiek, kollekte en die blommerangskikkings in. Al hierdie bydraes word deur vrywilligers in liefde gedeel.

Benewens die primêre doel, word verskeie ander aksies vanuit die Bediening geïnisieer:

  • Die Bediening is betrokke by die opstel van die Jaarprogram en sorg vir die inligting van alle dienste.
  • Hulle stel jaarliks die Desember Preekprogram op. Daar word van 6 verskillende lokale gebruik gemaak gedurende daardie tyd en die bediening sorg dat daar ‘n prediker, musiek en ‘n voorsanger by elke diens is.
  • Alle besoekende leraars word deur die bediening hanteer.
  • Blomme by alle eredienste.
  • Musiek- en sangbediening by die eredienste.
  • Media Bediening resorteer onder die Bediening vir Aanbidding en is in beheer van die rekenaars en projektors tydens eredienste en sorg dat die liedere se woorde asook enige hulpmiddels van die leraars op die skerms geprojekteer word.
  • Vergaderings word een keer per kwartaal gehou en belangstellendes word uitgenooi om te kom aansluit.