Ons Geskiedenis

Saam met leiers van Klein- en Bybelstudiegroepe, wat egter op vrye assosiasie gevorm word, is optredes van ouderlinge, diakens en wyksleiers, soos per Kerkorde, Art. 16 & 17, op geestelike onderskeiding, leiding, bestuur, toesig, versorging en praktiese dienswerk gerig.

 

Dit omvat ons roeping in terme van:

die groot gebod:  Matt. 22:37 - 39, Luk. 10:27, Mark. 12:30 - 31;

die groot opdrag:  Matt. 28:19 - 20, Mark. 16:15, Luk. 24:47 – 48, Joh. 20:21;

die groot belofte:  Hand. 1:8.

 

Dit is tewens op elke volgeling van Christus en lidmaat van die gemeente van toepassing.

 

Elkeen onderneem om passievol draers van die visie wat God ons gegee het, na ander te wees Om dit te leef en ander aan te spoor om dit te leef.

 

Lede van die Kerkraad deel bykomend ook in die aanspreeklikheid en verantwoordelikheid van regering van die gemeente.

 

DIE WERK EN VERANTWOORDELIKHEDE:

 

 

Streeksouderlinge en –diakens

 

 1. Dien op die Kerkraad. Verteenwoordig streke, neem deel aan debatte, besluitneming en kommunikasie.
 2. Ag wyksleiers in die Streek as eie groter wyk.
 3. Hou kontak deur besoeke en omgee.
 4. Identifiseer behoeftes en spreek aan of koördineer met hulpbronne.
 5. Hou Streeksinligtingsessies.
 6. Kontroleer, hersien en organiseer wyke om telkens by veranderende omstandighede aan te pas.
 7. Organiseer, werf en beveel wyksleiers in vakatures aan.
 8. Werk saam met die leraar.

 

 Wyksleiers (voorheen Wyksouderlinge en wyksdiakens)

 1. Leef normale, vrymoedige Christelikheid.
 2. Besoek aan- en omgang met almal in wyke geskied op normale sosiale vlak. Eie ritmes word bepaal. Nota: Hoe meer kontak, hoe beter verhoudinge.
 3. Identifiseer behoeftes op geestelike-, maatskaplike- en sosiale vlak.
 4. Spreek behoeftes aan deur dit self te hanteer of bronne om daaraan aandag te gee, te koördineer.
 5. Doen aanmeldings bv. siekte, dood, trauma asook oorwinnings, vreugdes ens. by streeksouderling, -diaken, pastorale leraar of kerkkantoor. Behou aanspreeklikheid totdat die saak bevredigend hanteer is. (Vergelyk die optrede van die Barmhartige Samaritaan.)
 6. Ontmoet nuwe intrekkers en prosesseer inskakeling.
 7. Gebruik die Almanak om die visie, missie, rolle en dies meer met mense deur te werk.
 8. Dra kommunikasie heen en weer.
 9. Woon Streeksinligtingsessies by en rapporteer kwessies en terugvoer uit wyke. Luister en hoor oor bv. kerkraadsbesluite en lig wyksmense mondelings in.
 10. Versprei Almanak, Fonteintjie, Wyksbyeenkomsmateriaal en ander uitdeelstukke, in die wyk.
 11. Voer ad-hoc take bv. die rondneem van basaarlyste ens., uit.
 12. Probeer om wyksbyeenkomste te reël (gemeenskap en samekoms van gelowiges.) Wyksbyeenkomste is egter nie ‘n voorvereiste vir suksesvolle wyksbediening nie.