Onderlinge Sorg

 

Rol: Bewys barmhartigheid.
Doel: Om behoeftes te bepaal en evalueer en gerig by die aanwending en koördinering van bronne en dienste betrokke te raak SODAT in die maatskaplike en fisiese behoeftes en nood in die gemeenskap voorsien word.
Aktiwiteite:  
Eiening van behoeftes, toewysing van fondse, deelname aan bestuur en organisasie van liggame soos BADISA.

 

 

DIE HOOFAKTIWITEITE BEHELS

 1. Die uitbou van ‘n omgeebediening in die kleingroep om die liggaamsopbou van die  gemeente te bevorder;
 2. Die wykbediening te vestig en uit te bou om hulle taak te vervul in gelyke sorg vir mekaar;
 3. Groepe te aktiveer om bv enkellopendes, kerkvervreemdes, lidmate in nood,  huweliksprobleme en alkoholiste te ondersteun;
 4. Lidmate te motiveer om betrokke te raak by die nood van ander;
 5. Om weë en middele te vind om nood te verlig en op te los;
 6. Om God te verheerlik deur naastediens en om die gemeente op te bou ten opsigte van naastediens;
 7. Nuwe intrekkers te verwelkom en in te skakel;
 8. Die gemeente en gemeenskap bewus te maak van die gevare van dwelms en HIV (Vigs) en reeds geaffekteerdes te ondersteun;
 9. Die Diakonaat moet in die lig van Artikel 17 as deel van hierdie bediening funksioneer.

 

DIT IS GERIG OP:

 • Alle lidmate van die gemeente in die eerste plek (Jerusalem?)
 • Die hele gemeenskap van Stilbaai, Jongensfontein, Melkhoutfontein en die plaasgemeenskappe, wat betref die werksaamhede van BADISA (Judea)
 • Ruyterwacht, wat die Bediening met groot baklei kon ondersteun.  Ons doen nog navraag en bid vir hulle (Samaria)
 • Die lidmate wat oorsee woon en met wie ons kontak behou, al is dit net deur die Fonteintjie (uithoeke van die aarde)

 

WAARDES

 1. Naaste liefde:  Om God se Verskil te wees deur doelbewus regverdig, liefdevol, getrou en bedagsaam te wees.  Matt 7:12:  “alles wat julle wil hê dat die mense aan julle  moet doen, moet julle ook aan hulle doen.”
 2. Barmhartigheid te bewys deur emosionele ondersteuning, uitreik in probleemsituasies, materiële versorging, MIV/Vigs.
 3. Mense se menswaardigheid te erken.
 4. Deursigtigheid:  Geen eie belang by besluite, besluite motiveer.
 5. Omgee:  Nie net vir God se skepsels nie, maak ook vir God se natuur.
 6. Gasvryheid, veral ook aan nuwe intrekkers en vakante wyke.
 7. Vertroue en Vertroulikheid:  Vertroue op God, vertroue in mekaar en vertroulikheid handhaaf.
 8. Morele waardes:  Kommissielede en diakonie moet self konsekwent hoë morele waardes handhaaf (Psalm 24:3-4)
 9. Is waardestelsel Bybels:  Meet eie waardes aan Bybelse waardes (Efes. 5:3-5)
 10. Fokus op Christus:  Tradisies of gebruike mag nie fokus van Christus verskuif nie.
 11. Konflik:  Woorde moet werktuie en nie wapens wees nie.  (Spreuke 17:27)

 

Voorsitter:  Mev Anwyn Dreyer
Tel. (028) 754-3744                                                                                                                                            Sel. (074) 602-5295