Finansies

 

Rol: Bewaking van die Skatkis.
Doel: Om die gemeente se inkomste, beleggings en uitgawes as rentmeester te bestuur SODAT roepingsgetroue, gesonde, korrekte befondsing van aktiwiteite kan gebeur.
Aktiwiteite:  
Begroting, advisering, opstel van finansiële state, bestuur van kantoor.

 

 

 

REGLEMENT

 • Dit is die Kerkraad se verantwoordelikheid om te verseker dat die gemeente se finansiële bronne effektief, doelmatig en doeltreffend beheer en bestuur word.  Hierdie funksie is deur die Kerkraad aan die bediening Finansiële Bestuur gedelegeer.
 • Die bediening Finansiële Bestuur bestaan uit afgevaardigdes uit die leraarstreke, benoemdes deur die bedieninge groeperinge en gemeentelede, wat volgens hulle gawes by hierdie bediening betrokke wil raak.
 • Die bediening Finansiële Bestuur kies tweejaarliks sy eie bestuur en wys sy verteenwoordigers op die Kerkraad aan.
 • Die bediening Finansiële Bestuur sien toe dat daar toereikende kontroles en beheermaatreëls in plek is om effektiewe, doelmatige en doeltreffende beheer en bestuur van die gemeente se finansiële bronne te bewerkstellig.
 • Die bediening Finansiële Bestuur verseker voorts dat die verwerking van finansiële en ander statistiese data aan aanvaarde rekeningkundige praktyke en voorskrifte van die Ring/Sinode voldoen.
 • Die bediening het volmag om die beleggings van die gemeente na goeddunke by erkende finansiële instellings en in goedgekeurde finansiële instrumente te belê.
 • Die bediening stel jaarliks ‘n realistiese en weldeurdagte bedryfs- en kapitaalbegroting op, gebaseer op insette van die bedieninge groeperinge, vir  goedkeuring deur die Kerkraad.
 • Die bediening hou ‘n wakende oog oor alle ontvangstes en uitbetalings van gemeentefondse en verseker dat dit binne die raamwerk van die goedgekeurde begroting plaasvind.
 • Deur ‘n proses van streng begrotingsbeheer en finansiële dissipline verseker die bediening dat die gemeente binne sy finansiële vermoë optree.
 • Die Kerkraad ontvang op ‘n gereelde basis verslag van die Voorsitter van die bediening Finansiële Bestuur oor die finansies van die gemeente.
 • Kommunikasie met die gemeente geskied by wyse van rapportering in die Fonteintjie.
 • Na afhandeling van die jaarlikse oudit van die kerk se finansiële state, doen die Voorsitter van die bediening Finansiële Bestuur skriftelik verslag aan die gemeente oor die finansies in die gemeente.

 

Voorsitter:  Mev Marietjie Buys
Tel. (028) 754-1102
Sel. (076) 416-3498