Diensverhoudinge

 

Rol: Personeelbestuur
 Doel: Om sake rakende werksverhoudinge, dienskontrakte, vergoeding, voordele  en rekorts te kontroleer SODAT dienslewering van betaalde amptenare vlot verloop.
 Aktiwiteite:  
Hersiening van voordele en vergoeding, fasilitering van prosesse.

 

 

DOEL:
Die doel van die Bediening vir Diensverhoudinge is om ooreenkomstig goedgekeurde beleid, billike praktyk en heersende kodes, diensverhoudinge tussen die Kerkraad (werkgewer) en sy werknemers te kontroleer/ bestuur/ fasiliteer/ koördineer sodat doeltreffende diens vlot deur die amptenare gelewer word.

 

Die hoofaktiwiteit behels:
Byhou van aanstellingsooreenkomste, hersiening van vergoedingstrukture, toepassing van byvoordele, verlof, dissipline en griewe, prestasiebestuur, raadgewing, koördinering.

Dit is gerig op Predikante en Personeel.

Na binne beïnvloed ons werk predikante, personeel, bedieninge en/of betrek ons aktiwiteite bedieninge en selfs lidmate.

Na buite is dit amptenare van die ring, kerkpersoneel en ouditeure.

 

Ons besluit onafhanklik oor:
• Implementering van arbeidswetgewing;
• Reëling van onderlinge verhoudinge;
• Reëling van aktiwiteite in kantoor;
• Uitvoering van ooreengekome prosedures;
• Ander aktiwiteite binne Kerkraad se goedkeuring in die breë.

 

Van die kerkraad verwag ons:
• Beleidsbesluite en Rigtinggewing
• Aanvaarding van bevoegdhede van die bediening.

 

Om te onthou:

Almal in die gemeente is op die “personeel” en die kerk se klante in die breë, is diegene buite die geloofsgemeenskap in Jerusalem, Judea/Samaria en die uithoeke van die aarde.

 

Die geloofsdissiplines:
Aanbidding (Leiturgia):                              Erediens, fees
Sorg (Koinonia):                                       Onderlinge sorg en steun
Dienslewering (Diakonia):                           Diens aan mekaar en ander
Evangelisasie (Kerugma):                            Praktyke rondom die Woord

 

Ander:
Administrasie / Bestuur (Sibernetika) – Kontrole- en Kommunikasiestelsels in dienslewering (Kerkorde Bep. 26)

 

Die drievoudige taak om as:
Profete – kennis te versprei
Priesters – genadige liefde deur te gee
Konings – openbare getuienis oor reg, versoening, vrede en billikheid te lewer en te lewe.

 

SAMESTELLING:
Die bediening bestaan uit ‘n Voorsitter, Onder-Voorsitter en bykomende lede, wat verkieslik oor toepaslike kundigheid beskik.  Twee werknemers, (‘n predikant om leraars te verteenwoordig en ‘n personeellid om ander personeel te verteenwordig), word van tyd tot tyd deur hul kollegas angewys om op die bediening te dien.  Die protokol wat vir hulle geld, is dat hulle nie aan stemming of besluite wat hulle belange dien of bevoordeel, deel het nie.  Die bediening bedryf sake op ‘n ad hoc grondslag.  Die Voorsitter word elke 2 jaar aangewys en aan die Kerkraad vir verkiesing op die Kerkraad, na aprobasie, voorgelê.

 

WERKING:
Besluite oor- en toepassing van betaling van salarisse en administrasie van byvoordele word deur Kerkraad beleid gerugsteun.  Die huidige beleid kom in die breë daarop neer dat Sinodale riglyne gevolg kan word.  Dié word periodiek (minstens jaarliks) opdateer.

Van tyd tot tyd word op spesifieke behoeftes reageer wat aanleiding gee tot herskryf en vestiging van beleid en prosedure.  Volgende is voorbeelde daarvan:

 

Prestasiebestuur
Die riglyne vanaf die Sinodale kantoor het die klem in vergoedingstrukture weg vanaf diensjare in die rigting van meriete maatstawwe gestuur.

’n Uitgangspunt in die gemeente se vergoedingsfilosofie is dat meriete/prestasie nie in die salarisse van personeel reflekteer nie.  Vir uitsonderlike bewese prestasie, sou op ‘n bykomende wyse kompenseer kon word, bv. bonus, reis ens.

Dit is die werkgewer se plig, aanspreeklikheid en verantwoordelikheid om toe te sien dat werknemers op standaard presteer as teenprestasie vir billike vergoeding.

‘n Prestasiebestuurstelsel, wat selfbeoordeling en ooreengekome ontwikkelingsplanne behels, word hier in werking gestel.  Die loodsoefening, ‘n proses met die langsdienende leraar, is reeds gedoen.

Die onus rus op die werknemer om ‘n prestasiegesprek te laat plaasvind.

In die geval van onderprestasie, wangedrag en/of klagtes, neem Diensverhoudinge inisiatief.

Enige 2 of 3 lede (anders as verteenwoordigers) sal die proses fasiliteer.

 

Dissiplinêre Optrede
Huishoudelike byskrywe/kantaantekeninge ten opsigte van toepassing van bestaande prosedures en praktyke soos in die Stilbaai personeelbeleid en Kerkorde vervat.

Die doel is om die inisiëring van die proses te vergemaklik.  Dit geld predikante, betaalde- en vrywillige personeel.

Die Bediening vir Diensverhoudinge of ‘n afvaardiging van die Bediening, tree raadgewend en/of leidend as die “arbeidsbetrekkinge departement” van die gemeente op.

Klagtes/beweringe van onderprestering, wangedrag, ens. word skriftelik, deur enige persoon, aan die Bediening vir Diensverhoudinge, met minimum tydsverloop om billikheid en regverdigheid te verseker (maksimum 3 werksdae), gerig.

  • In die geval van predikante tree die Bediening vir Diensverhoudinge as werkgewer (baas) namens die Kerkraad, met of sonder raadpleging met groter amptelike N.G. Kerk struktuur, op.
  • Betaalde personeel word deur Voorsitters van Bedieninge waar hulle rapporteer, tesame met Bediening vir Diensverhoudinge hanteer.
  • Vrywillige personeel, dit is meestal Voorsitters van Bedieninge, word deur die Voorsitter van die Kerkraad en Bediening vir Diensverhoudinge hanteer.

 

Uitreikverlof
Die N.G. Kerk Stilbaai ondersteun die VDM optrede van gemeenteleraars, buite gemeentegrense.

Vyf (5) dae per jaar onoploopbare spesiale verlof teen volle betaling word bykomend aan vakansieverlof vir hierdie doel toegestaan.  Ingeval van kompensasie van buite, word dit a spesiale onbetaalde verlof geag.

Kostes word deur gashere, ontvangers van die leraar(s) se bediening en/of toepaslike Stilbaai bedieningsbegrotings gefinansier.

Die bevoegdheid om die meriete van aansoeke te bepaal en beslissings te vel, berus by ‘n uitgebreide dagbetuur.

 

Voorsitter: Mnr Ben Jovner
Tel.  (028) 754-2668
Sel.  (82) 923-0325